ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ е търговско дружество създадено през 2015 г.

Дейността му се развива в следните сфери:

Градско и Регионално планиране, устройствено проектиране – основна цел на ИГП е постигането на качествена, балансирана и устойчива градска среда. Изграждането и съвременното и развитие зависи от създаването и изпълнението на целесъобразно решени устройствени проекти. В сътрудничество с властите на държавно, регионално и местно ниво и отчитайки обективните социални потребности на населението, ИГП изработва стратегически документи за регионално развитие.

Транспортни и инженерни мрежи – Техническата инфраструктура е основния елемент, определящ икономическото развитие и просперитет на даден регион. Разумното управление разглежда комплексно четирите елемента на техническата инфраструктура- транспортна, енергийна, водностопанска и съобщителна, като фактори за развитие на територията.

Научно-изследователски разработки – Публично-частно партньорство при създаване и внедряване в практиката на иновативни методи за градско планиране и управление.

Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на правни норми – Активно участие на неправителствения сектор в процесите по създаване на закони и наредби, касаещи средата на обитаване – градоустройство, проектиране, строителство, експлоатация.

Инвестиционно проектиране – Институт за градско планиране АД е регистрирано проектантско бюро към Камара на архитектите в България и като такова изпълнява поръчки за инвестиционни проекти, касаещи реализацията на устройствени планове и изграждане на градска среда.

Обучение – Организиране на курсове и семинари за обучение на представители на публичния сектор по прилагане на политики за градско управление, насочени към изграждане на качествена среда на обитаване.

 

Работа в динамична работна среда. Разработване на проекти за конкурси в страната и чужбина. Разнообразен екип, състоящ се от хора със солиден стаж, както и с млади и напористи членове. Среда с фокус върху екипната работа и дух, високо се ценят креативността и новите идеи. Среда, в която екипът постоянно работи за постигане на високи стандарти за качество и иновативност. Търсят се хора с интерес към градоустройството, широк поглед и амбиция

Линк към сайта