„Софийска вода“ АД предоставя услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на столичната община с население близо 1,4 милиона души. Дружеството е първото публично-частно партньорство по силата на 25-годишен договор за концесия, сключен със Столична община и най-големият инвеститор във водния сектор на страната. Само през последните десет години Софийска вода инвестира близо 368 млн. лв. за подобряване на ВиК системата на столицата и опазването на околната среда. През 2015 г. са реализирани 35 млн. лв. инвестиции.

 

През ноември 2010 г. „Софийска вода“ АД става част от международната група „Веолия“ – световен лидер в предоставянето на ВиК услуги. Групата придобива мажоритарния дял от 77,11% в дружеството и внася своя международен експертен опит в няколко направления – развитие на ВиК системите, опазване на околната среда и оптимизирането на всички производствени процеси с максимално оползотворяване използваните ресурсите.

Дружеството поддържа и експлоатира над 4200 км. водопроводна и 1600 км. канализационна мрежа. Като част от цялостната водоснабдителна система на града, то поддържа още 4 пречиствателни станции за питейна вода, 64 резервоара в различни части на територията на Столична община, 35 хлораторни станции, 16 помпени станции. Отпадъчните води от цялата концесионна област се пречистват в Пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово – най-голямата и модерна станция на Балканите и връщат обратно в река Искър.

 

Качеството на питейната вода се гарантира от високо-технологичен Лабораторен изпитвателен комплекс на Софийска вода, който има международна акредитация.

Кратко представяне на бъдещата работна среда:

 

Предоставяме възможност за придобиване на опит и познания в реална работна среда.

Участниците от Академията ще работят в екип с доказани професионалисти, които ще напътстват тяхната работа и ще им дават ценни насоки и съвети.

Младите специалисти ще могат да изградят по-пълна представа за различни дейности и отдели в компанията, което ще спомогне за тяхното бъдещо кариерно ориентиране.

Линк към сайта